Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW


RAMOWA PROCEDURA DYPLOMOWANIA W PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOLE OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Temat pracy dyplomowej musi być adekwatny do efektów uczenia się przyjętych dla danego kierunku studiów.
1.2. Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z wybranym przez studenta kierunkiem studiów oraz z wybraną specjalnością, jeśli taka istnieje na danym kierunku studiów.
1.3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
1.4. Praca dyplomowa, na studiach o profilu praktycznym, powinna mieć charakter praktyczny tzn. diagnozować i rozwiązywać konkretny problem adekwatnie do przyjętych efektów uczenia się na danym kierunku studiów. Diagnozowanie i rozwiązywanie konkretnego problemu powinno polegać na jego analizie na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, badaniach sondażowych oraz innych przeprowadzonych w oparciu o przyjęte metody badawcze z wykorzystaniem materiałów wytworzonych i udostępnionych przez urzędy państwowe takie jak m.in.: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Badawczy i inne. 
1.5. Do egzaminu dyplomowego student może przystąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

2. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH DZIAŁANIAMI 
2.1. Prorektor ds. Kształcenia:
- wyznacza promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz podaje do wiadomości ich listę,
- ustala terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych i skład komisji egzaminacyjnych. 
2.2. Komisja ds. Jakości Kształcenia:
- zatwierdza listę pytań na egzamin dyplomowy, 
- opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące objętości, struktury pracy dyplomowej, sposobu wykonywania przypisów do źródeł adekwatnie do metodyki specyficznej dla danego kierunku studiów oraz kieruje do Działu Nauczania materiały w celu upublicznienia,
- zatwierdza tematy prac dyplomowych,
- monitoruje jakość prac dyplomowych i formułuje ewentualne uwagi projakościowe.
2.3. Promotorzy:
- udzielają pomocy merytorycznej przy wyborze tematu pracy dyplomowej i w całym procesie pisania pracy,
- udzielają studentowi systematycznej informacji zwrotnej na temat postępów w pisaniu pracy,
- współpracują z operatorem systemu antyplagiatowego w zakresie analizy raportu podobieństw i sporządzania protokołu oceny oryginalności pracy dyplomowej,
- sporządzają promotorską recenzję pracy i dostarczają jej wydrukowaną i podpisaną wersję przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, do akt studenta,
- biorą udział w egzaminie dyplomowym.
2.4. Recenzenci prac dyplomowych:
- wystawiają ocenę merytoryczną i formalną pracy dyplomowej,
- przygotowują recenzję pracy i dostarczają jej wydrukowaną i podpisaną wersję przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego do akt studenta,
- biorą udział w egzaminie dyplomowym.

3. OPIS POSTĘPOWANIA
3.1. Prorektor ds. Kształcenia zatwierdza w semestrze poprzedzającym semestr, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe, propozycję wykazu osób proponowanych na opiekunów (promotorów) prac dyplomowych. Promotorem może być osoba zatrudniona w PWSOŚ. Promotorem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.
3.2. Promotor wspólnie ze studentem ustala temat pracy dyplomowej nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów. Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej następuje przez Komisję ds. Jakości Kształcenia.
3.3. Studenci informują na piśmie Prorektora ds. Kształcenia o ewentualnej zmianie tematu pracy dyplomowej. Zmianę musi zaopiniować promotor oraz zatwierdzić Komisja ds. Jakości Kształcenia.
3.4. Napisaną pracę dyplomową student przedkłada do zaakceptowania promotorowi.
3.5. Promotor akceptuje przedłożoną pracę dyplomową studenta poprzez złożenie podpisu na stronie tytułowej pracy dyplomowej.
3.6. Prorektor ds. Kształcenia zatwierdza recenzentów prac dyplomowych z zachowaniem zasady, że może nim być osoba zatrudniona w PWSOŚ posiadająca co najmniej stopień doktora.
3.7. Promotor i recenzent przygotowują i wypełniają ocenę pracy dyplomowej przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
3.8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się przyjętych dla danego kierunku studiów, uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (promotora i recenzenta) oraz pozytywny wynik sprawdzenia antyplagiatowego z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

4. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO
4.1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prorektora ds. Kształcenia. W skład komisji wchodzą:
- Przewodniczący komisji
- Promotor pracy
- Recenzent.
4.2. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji Egzaminacyjnej mogą wejść również eksperci i praktycy.
4.3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego jest Prorektor ds. Kształcenia lub inny wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający stopnień co najmniej doktora.
4.4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, składającym się z dwóch części:
- w części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji pracy dyplomowej (przedstawia przedmiot badań, podjęte problemy badawcze, cel pracy, jej zakres i uzyskane rezultaty) oraz odpowiada na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej pracy dyplomowej,
- w drugiej części odpowiada na zadane pytania pochodzące z zestawu pytań na egzamin dyplomowy,
- Komisja w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania uzupełniające,
- wynik ogólny Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 1. Uzyskanie absolutorium (rozliczenie indeksu w Biurze Obsługi Studenta po ukończeniu ostatniego semestru studiów
 2. Złożenie  nw. dokumentów:
  • "zadanie na pracę dyplomową",
  • karta obiegowa,
  • zdjęcia 4 szt. o wymiarach  4,5 cm x 6,5 cm,
  • praca dyplomowa 2 egz. pisana dwustronnie i zaakceptowana przez promotora,
  • płyta 2 szt. z nagraną pracą dyplomową, podpisana (imię i nazwisko, numer albumu i tytuł pracy),
  • skrócona wersja raportu podobieństwa,
  • protokół kontroli oryginalności pracy - wypełniony przez promotora (załącznik nr 1 do Regulaminu procedury antyplagiatowej),
  • opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy - wypełniona przez promotora (załącznik nr 2 do Regulaminu procedury antyplagiatowej),
  • oświadczenie studenta - wypełnione przez studenta (załącznik nr 3 do Regulaminu procedury antyplagiatowej).


Zarządzenie nr 5/2015 Rektora PWSOŚ z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowychPoniżej informacje do pobrania dla dyplomantów poszczególnych kierunków:

Pliki do pobrania: