Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

POMOC MATERIALNA

Studenci, zgodnie z art. 86. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 poz.1668) mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi.
Podziału dotacji na pomoc materialną studentów dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na członka rodziny nie przekracza 1294,00 zł (Zarządzenie Rektora 10/2023).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe.

Środki na stypendia rektora dla najlepszych studentów przeznaczone są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznamie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać w Dziekanacie.
w semestrze zimowym do 31 października.
w semestrze letnim do 31 marca.
 
Studenci ubiegający się o stypendia mają obowiązek otworzenia osobistego konta bankowego i powiadomienia o tym Kwesturę.