Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Ochrona danych osobowych


Administrator Danych Osobowych: Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska ul. Marii Fołtyn 6c, 26-600 Radom
REGON: 670679257
NIP: 796-118-97-17
e-mail: rektor@pwsos.pl
tel.48 3831150 do 55

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Morąg-Raszewska
Tel. 48 3831150 wew. 18
e-mail: iodo@pwsos.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA STUDENTÓW

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska  w Radomiu(PWSOŚ Radom) z siedzibą przy ul. Marii Fołtyn 6c w Radomiu (26-600),tel.:48 3831150, adres e-mail: rektor@pwsos.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:e-mail: iodo@pwsos.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z realizacją czynności wynikających ze statutowej działalności PWSOŚ oraz przepisów o szkolnictwie wyższym:

a)     rekrutacja na studia,

b)     realizacja procesu kształcenia,

c)     prowadzenie dokumentacji przebiegu toku studiów,

d)     realizacja zawartej przez Panią/Pana z PWSOŚ umowy o odpłatności za studia (rozliczenia finansowe),

e)     korzystanie z biblioteki,

f)      korzystanie z pomocy materialnej dla studentów (dane niezbędne do ubiegania się o świadczenia),

g)     korespondencja i kontakt telefoniczny.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 RODO.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego w pkt.3, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego wykonanie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych napodstawie przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą archiwizowane przez 50 lat.