Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

POWSTANIE UCZELNI I JEJ HISTORIA

Postępująca degradacja środowiska naturalnego, zatruwanie powietrza, wody, gleby, niszczenie warstwy ozonowej, beztroskie wycinanie lasów to działania, które w przyszłości mogą doprowadzić do samozagłady życia na ziemi. Przynajmniej od połowy lat siedemdziesiątych również nasz kraj znajduje się w stanie kryzysu ekologicznego, który osiągnął już katastrofalne rozmiary. Wynikiem degradacji środowiska przyrodniczego jest pogorszenie się stanu zdrowotności społeczeństwa, wzrost zapadalności na choroby nowotworowe, układu krążenia, oddechowego, wzrost absencji chorobowej, ilości przedwczesnych rent oraz ludzi niepełnosprawnych. Wzrostu ilości zgonów, a 1/3 ludności Polski mieszka na obszarach zagrożenia ekologicznego. Statystyczny Polak żyje o 10 lat krócej niż Europejczyk. Podobnie jak w całym kraju również w regionie radomskim znacznemu pogorszeniu uległ stan środowiska przyrodniczego.

Dostrzegając potrzebę zahamowania postępującej degradacji środowiska oraz jego ochronę i kształtowanie, spółka z o.o. ”Lumen” w roku szkolnym 1990/1991 uruchomiła po uzyskaniu zgody przez MEN i dokonaniu wpisu do ewidencji Kuratora Oświaty w Radomiu Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ochrony Środowiska, które w roku szkolnym 1991/1992 uzyskało uprawnienia  i udoskonalenia programów nauczania oraz zainteresowano Szkołą wielu pracowników naukowych w tym samodzielnych zajmujących się problematyką ekologiczną i dostrzegających konieczność ratowania zdegradowanego środowiska. Możliwość powstrzymania działalności niszczycielskiej środowiska, jego ochronę i właściwe kształtowanie wszyscy widzieli tylko wtedy jeśli posiadać będziemy odpowiednio wykształconych fachowców w tym również z wyższym wykształceniem.

Właściciele spółki „Lumen” nie byli więc osamotnieni w swoim przeświadczeniu, że edukacja ekologiczna jest koniecznością naszych czasów i w dużej mierze od niej będzie zależało przetrwanie ludzkości. Zdecydowali się na założenie Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni - mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr. Krzysztofa Ostrowskiego (zm. 2002 r.). Została wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce (decyzja MEN: DNS 3-0145/TBM/57/2/93).
Pierwszym Rektorem został prof. dr hab. inż. Jan Misiak. 

W pierwszym roku działalności Uczelnia mieściła się w budynku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu przy ulicy Chrobrego 35/37. W tym okresie bardzo ściśle współpracowano z WSI. Korzystano z laboratoriów tej uczelni. Od września 1994 roku Szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Zubrzyckiego 2, urządzając jednocześnie własne laboratoria i pracownie. W związku z dużą ilością chętnych do podejmowania studiów w Uczelni od września 1995 roku wydzierżawiono dodatkowo od Zakładów Produkcyjno - Remontowych Energetyki „Energoprem” pół budynku przy ul. Zubrzyckiego 6, a w maju 1996 roku budynek ten po wygraniu przetargu wykupiono na własność.

Zgodnie z uzyskanym w 1993 roku statusem dyplomy Szkoły są uznawane za równorzędne z dyplomami wyższych szkół państwowych. PWSOŚ była pierwszą tego typu uczelnią w Europie Środkowej i Wschodniej. W Radomiu zapoczątkowała rozwój prywatnego szkolnictwa wyższego.

Już pierwsza rekrutacja na studia ekologiczne w Radomiu udowodniła, że na ten kierunek kształcenia istnieje duże społeczne zapotrzebowanie. W stosunkowo krótkim czasie liczba studentów PWSOŚ wzrosła ze 100 osób w 1993 roku do ok. 3000 w roku 2000. O legitymacje studenckie Uczelni ubiegają się kandydaci z całej Polski. Wielu studentów pochodzi z odległych od Radomia miejscowości: Szczecina, Trójmiasta, Rzeszowa, Zakopanego czy na przykład Legnicy, a osoby z regionu radomskiego stanowią tradycyjnie mniejszość. Świadczy to, że PWSOŚ zaspokaja potrzeby nie tylko w skali lokalnej, ale i w odniesieniu do całego kraju, wypełniając lukę w kształceniu ekologów dla obecnego i przyszłego kształtowania środowiska naturalnego Polski, również w ramach wymogów stawianych przez Unię Europejską.

Okres od powstania to dynamiczny rozwój Szkoły, która w tym czasie stała się znaną w kraju Uczelnią akademicką. Uczelnia kształci na studiach: inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktualnie na wszystkich wydziałach studiuje prawie 2 tysiące studentów. Szkoła ma własną dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-badawczą, w skład której wchodzą: sale wykładowe, laboratoria i pracownie, biblioteka wraz z czytelnią, stacje badawcze w Jedlni Letnisko i w Zakopanem. PWSOŚ posiada własne domy studenta, klub studencki, stołówkę, kawiarnię, Studio Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, biuro podróży oraz Ośrodek Szkoleniowo-Turystyczny w Zakopanem.

Stypendia i kredyty studenckie zagwarantowane są na zasadach takich samych jak w uczelniach publicznych.

Uczelnia posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa studiów. Jest też dowodem na spełnianie przez PWSOŚ wszelkich wymogów kształcenia na poziomie wyższym: lokalowych, kadrowych, organizacyjnych oraz programowych. Powinno to być ważnym elementem przy podejmowaniu przez kandydatów decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów.

PWSOŚ oprócz kształcenia studentów prowadzi również własną działalność naukową i wydawniczą. Pracownicy naukowi i studenci prowadza badania naukowe i publikują ich wyniki w „Przeglądzie Naukowo - Dydaktycznym PWSOŚ” oraz prezentują je na konferencjach i seminariach naukowych na szczeblu lokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym. Referaty pracowników Uczelni przedstawiane były m.in. na konferencjach w Delhi, Kairze, Insbrucku, Birmingham, Barcelonie, Carte, Santiago de Chile i Katmandu. Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą. 

Perspektywy PWSOŚ rysują się pomyślnie. Szkoła wypracowała sobie mocną pozycję na krajowym rynku edukacyjnym. Jej nazwa jest dobrze znana i spotyka się z sympatycznym odbiorem nie tylko w regionie radomskim.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu istnienia Szkoła ma duże tradycje. Wiążą się one z przebytą drogą w zakresie skali kształcenia kadry, bazy materialnej i dorobku naukowo-badawczego. Na wypracowanie takiego dorobku wiele szkół wyższych potrzebowało dziesiątków lat.

Aktualnie Uczelnia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oferuje studia na kierunkach: ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo i higiena pracy.