Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej, na rok akademicki, na jego wniosek złożony w uczelni.

Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne.
Wysokość tego dochodu nie może być mniejsza niż 1.30 kwoty określonej w art.8 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2018r. poz. 1508) tj. 686,40 zł
oraz wyższa niż 1.30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.poz.1952 z późn.zm.) tj.1050,00 (art.87 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 Dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2018.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez (art.88 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce )
  1. Studenta,
  2. małżonka studenta, 
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w punktach 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: (art. 88 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym            i nauce)
  1. ukończył 26 rok życia;
  2. pozostaje w związku małżeńskim
  3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku wynosił 3288 zł

Pobierz dokumenty: