Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

SPECJALNOŚCI

Menadżer hotelarstwa i gastronomii
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zdobędą, poszerzoną w stosunku do studiów 
I stopnia, wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim oraz zarządzania kadrami w hotelarstwie i gastronomii. Zdobędą również wiedzę na temat hotelarstwa na globalnym rynku turystycznym. Ważnymi zagadnieniami są problemy związane z higieną oraz jakością i standaryzacją usług w hotelarstwie i gastronomii.
W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się podczas pobytu w wybranych obiektach z praktycznymi aspektami obsługi klienta w hotelarstwie i gastronomii.
Kwalifikacje absolwenta: Posiada znajomość specyfiki pracy na specjalistycznych i szeregowych stanowiskach w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych, co pozwoli na opracowanie odpowiednich profili kompetencyjnych i sprawne zarządzanie personelem. Natomiast poznanie praktycznych aspektów obsługi klienta rozwija umiejętność pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą na sprawne wykonywanie specjalistycznych ról zawodowych na globalnym rynku turystycznym.

Menadżer turystyki i rekreacji
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zdobędą, poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. Poznają ekonomiczne i finansowe narzędzia kierowania przedsiębiorstwem turystycznym, procedury zarządzania kadrami oraz zasady organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych.
W trakcie ćwiczeń studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. Poznają wybrane formy rekreacji ruchowej oraz udoskonalają metodykę pracy w turystyce aktywnej.
Kwalifikacje absolwenta: Posiada znajomość instrumentów zarządzania personelem oraz kompetencje pozwalające na wybór adekwatnego stylu kierowania, organizowania pracy, zastosowania nowoczesnych technik zarządzania, a także budowy kultury i wizerunku firmy. Nabyte kompetencje pozwolą na sprawne zarządzanie firmą oraz konstruowanie strategii firmy turystycznej i rekreacyjnej umożliwiające rozwijanie jej w warunkach konkurencji.

Turystyka na obszarach leśnych i chronionych
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zdobędą, poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę w zakresie znajomości środowiska geograficznego obszarów leśnych, chronionych i przyrodniczo cennych. Dzięki usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) poznają możliwości wykorzystania ich w praktyce turystyczno – rekreacyjnej do wspomagania podejmowania decyzji, a także planowania i realizacji zagospodarowania terenów leśnych i chronionych.
W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się ze środowiskiem geograficznym i zasadami zagospodarowania turystycznego wybranych obszarów leśnych i chronionych. Umożliwią to wyjazdy  terenowe do parków narodowych, krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych.
Kwalifikacje absolwenta: Posiada umiejętności poznawanie i oceniania wartości turystycznych lasów i obszarów chronionych oraz ich zagospodarowania turystycznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i jednoczesnym zabezpieczeniem przed antropopresją. Zna również metody rozwiązywania konfliktów społecznych mogących powstać w wyniku wprowadzania rygoru ochronnego. Posiada także umiejętność organizowania obsługi ruchu turystycznego na terenach leśnych i poddanych ochronie.

SPA i Wellness
Studia mają za zadanie przygotować specjalistów w zakresie organizacji, prowadzenia i zarządzania ośrodkami SPA oraz specjalistów pracujących bezpośrednio z klientami takich ośrodków.
Absolwent tej specjalności zdobędzie kompetencje menadżera SPA, umiejętności oceny uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA. Pozna standardy obsługi klienta a także nabędzie wiedzę, która pozwoli mu tworzyć strategie jednostek związanych z turystyką uzdrowiskową i SPA. Pozna podstawy marketingu i zarządzania centrami leczniczo – rehabilitacyjnymi, centrami odnowy biologicznej. Zapozna się z rodzajami ośrodków SPA i Wellness, usługami SPA oraz charakterystyką wybranych ośrodków w Polsce i w Europie.
Posiądzie szeroką wiedzę dotyczącą pielęgnacji ciała opartej na filozofii SPA i Wellness. Zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i odnowy biologicznej. Pozna zasady przeprowadzania zabiegów w ośrodkach odnowy biologicznej, SPA oraz w innych ośrodkach funkcjonujących zgodnie z teorią Wellness. Uzyskane kompetencje upoważniają do zatrudnienia m.in. w:
  • centrach rehabilitacji i odnowy biologicznej
  • zakładach uzdrowiskowych
  • ośrodkach SPA, MEDI-SPA
  • salonach odnowy biologicznej
  • gabinetach SPA
  • gabinetach kosmetycznych z ofertą SPA
a także prowadzenia własnej działalności SPA i Wellness oraz gospodarczej z zakresu turystyki uzdrowiskowej.
W trakcie studiów uczelnia zapewnia możliwość ukończenia kursu masażysty.