Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

TURYSTYKA I REKREACJA

Kierunek turystyka i rekreacja na studiach II stopnia prowadzony jest przez Wydział Turystyki i Rekreacji w systemie 4-ro semestralnych studiów niestacjonarnych.
Absolwenci otrzymują tytuł magistra z ukończoną specjalnością. Dyplomy dają uprawnienia do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.
Uczelnia umożliwia studentom ukończenie kursów rezydentów biur podróży, odnowy biologicznej i masażu.
Ćwiczenia przedmiotowe studenci odbywają na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrach Słowackich (zakwaterowanie w Zakopanem w Ośrodku Szkoleniowo – Turystycznym Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska) oraz na terenie Puszczy Kozienickiej.
Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego odbywają się w uczelnianym ośrodku odnowy biologicznej „Gorgonia”.
W ramach programu Erazmus istnieje możliwość wyjazdu za granicę (m.in. Hiszpania, Francja, Grecja, Anglia).

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Studenci zdobędą poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, rekreacyjnym, hotelarskim. Poznają ekonomiczne i finansowe narzędzia kierowania przedsiębiorstwem turystycznym, procedury zarządzania kadrami oraz zasady organizacji imprez turystycznych. Zdobywają wiedzę na temat hotelarstwa na globalnym, rynku turystycznym. Ważnymi zagadnieniami są problemy związane z higieną oraz jakością i standaryzacją usług w hotelarstwie i gastronomii oraz kierowanie stresem i zarządzanie czasem. Dzięki usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej Geograficznych Systemów Informacji (GIS) student poznaje możliwości wykorzystania ich w praktyce turystyczno – rekreacyjnej do wspomagania podejmowania decyzji, a także planowania i zagospodarowania terenów leśnych i chronionych.
Studenci zdobędą również umiejętności oceny uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA, a poznając standardy obsługi klienta otrzymają niezbędna wiedzę, która pozwoli im tworzyć strategie jednostek związanych z turystyką uzdrowiskową i diagnozować potrzeby rekreacyjne różnych grup społecznych. Poznają także podstawy marketingu i zarządzania centrami leczniczo – rehabilitacyjnymi oraz centrami odnowy biologicznej 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Dzięki otrzymanemu wykształceniu na studiach II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja absolwent jest przygotowany do:
samodzielnej działalności menadżerskiej
własnej działalności gospodarczej z zakresu turystyki uzdrowiskowej
pełnienia funkcji kierowniczych w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, zakładach uzdrowiskowych oraz ośrodkach SPA i Wellness
pracy w fundacjach, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach związanych z turystyką i rekreacją
pracy w wydziałach turystyki administracji rządowej i samorządowej