Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu w dniu 4 października 2014 roku zainaugurowała 22 rok działalności.

Zaproszonych gości powitał prof. dr hab. Edmund Kaca – rektor Uczelni. Uroczystość inauguracji uświetnił wykład prof. dr hab. Wiesława Dembka na temat ,,Mity i fakty w ochronie przyrody”. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odśpiewano Gaudeamus Igitur (Radujmy się więc) – studencką pieśń hymniczną.

 W swym wystąpieniu inauguracyjnym Rektor zauważył, że uczelnie, szczególnie niepubliczne, w tym i PWSOŚ muszą funkcjonować na kurczącym się rynku usług edukacyjnych. Przed uczelniami stoi wyzwanie, aby kształcić coraz lepiej przy coraz niższych środkach finansowych. Jednocześnie uczelnie muszą uczestniczyć w globalizacji nauki i szkolnictwa wyższego, doskonalić metody nauczania, coraz silniej konkurować 
o fundusze,

W tej złożonej sytuacji Uczelnia realizuje swą misję. Można ją ograniczyć do stwierdzenia, że PWSOŚ jest UCZELNIĄ DLA LUDZI, ŚRODOWISKA I REGIONÓW.

Uczelnia realizuje kilku celów strategicznych, wśród których najważniejsze to:

1) Restrukturyzacja i rozwój Uczelni, ukierunkowany na potrzeby gospodarki 
i społeczeństw regionów oraz dynamicznie rozwijających się rynków pracy w regionach, z uwzględnieniem szans wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej,

2) Otwarcie się na potencjalnych studentów z Europy i świata. Tworzenie przyjaznego klimatu studiów na Uczelni i warunków motywujących młodzież i dorosłych do podejmowania na niej nauki,

3) Osiągnięcie wysokiej jakości i szerokiego zakresu kształcenia, pozwalających naszym absolwentom konkurować na rynkach pracy w kraju i za granicą.

Realizacja tych celów nie jest prosta, wymaga środków finansowych oraz wiedzy, umiejętności, kompetencji i dużego zaangażowania zarówno władz Uczelni jak i jej administracji. Uczelnia ma już godne zauważenia sukcesy.

Na Uczelni naucza się wg nowych programów na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i studiach podyplomowych, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, zgodnych z europejskimi (i światowymi) ramami kwalifikacji. Oznacza to, że nasi absolwenci – inżynierowie, magistrowie i absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać kwalifikacje w danym obszarze kształcenia porównywalne 
z kwalifikacjami absolwentów – inżynierów, magistrów szkół wyższych z zagranicy.

Pani Zofia Czempińska-Świtalska – prorektor Uczelni i jej współzałożyciel podkreśliła w wystąpieniu, że w ciągu 21 lat swej działalności Uczelnia z bezwydziałowej, kształcącej na jednym kierunku studiów przekształciła się w wydziałową, prowadzącą studia stacjonarne i niestacjonarne na wydziałach: Ochrona Środowiska, Turystyka i Rekreacja oraz Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki. Uczelnia uzyskała dobrą opinię władz centralnych, jak i lokalnych oraz absolwentów, których mury uczelni opuściło ponad 15 tysięcy.

PWSOŚ otrzymała wiele wyróżnień, rekomendacji, certyfikatów i nagród. Jako jedna 
z nielicznych w Polsce jest sygnatariuszem Karty Bolońskiej, tzw. Magna Charty Uniwersytatum. Posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów, jak również akredytację zewnętrzną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ammanie.

Uczelnia posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (laboratoria specjalistyczne, pracownie, stacje badawcze). PWSOŚ posiada doskonałą i stabilną kadrę naukowo-dydaktyczną. Większość jej wykładowców związana jest z uczelnią od początku jej powstania.

Uczelnia ma również dobrą bazę socjalną dla studentów – dom studenta, bary, kawiarnie, Centrum Treningowo-Rehabilitacyjne, jak również Ośrodek Szkoleniowo-Turystyczny 
w Zakopanem.

Wszystko to sprawia, że mimo kryzysu demograficznego istnieje nadal zainteresowanie kształceniem w PWSOŚ na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów i poziomach kształcenia oraz na studiach podyplomowych.