Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

STYPENDIUM SOCJALNE –konieczne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY obejmujący okres od roku bazowego(tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie)do dnia wydania zaświadczenia. 

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 600zł.
Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art.88 ust.4-5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art.88
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli  nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust.4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.