Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

OFERTA EDUKACYJNA

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Kierunek turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy obszarów nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk społecznych i przyrodniczych, obejmuje wiedzę na temat prawidłowości rozwoju turystyki i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych. Studenci zyskują możliwość zaznajomienia się z problematyką nowoczesnych form zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, poznają także organizacje międzynarodowe działające na rynku turystycznym. Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zdrowiu, społeczno-kulturowych, technologii informacyjnych, ekologii, marketingu i zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju. Studenci mogą zdobyć wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania organizmu ludzkiego i jego potrzebach, szczególnie podczas uprawiania turystyki i rekreacji. Podnoszą kwalifikacje z języka obcego. Zdobyta wiedza zapewni absolwentom sukces na rynku pracy.

Forma studiów
Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne) – trwają 3 lata (6 semestrów).
Studiowanie przebiega w trybach:
 • weekendowym (w soboty i niedziele),
 • IOZ (indywidualna organizacja zajęć) – terminy spotkań są ustalane indywidualnie.

SPECJALNOŚCI

 • Turystyka regionalna
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z rynkami turystycznymi oraz zdobędą wiedzę na temat wybranych regionów, produktów regionalnych i zasad zagospodarowania turystycznego. Omawiane będą zagadnienia dialogu międzykulturowego i skutecznej komunikacji. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z konstrukcją materiałów promocyjnych i zasadami tworzenia produktów regionalnych, a także określania walorów przyrodniczych oraz kulturowych wybranych regionów. Studenci w trakcie studiów uczestniczą w kursie na pilota wycieczek.
Absolwent tej specjalności posiądzie umiejętności dostrzegania unikatowych walorów regionu i ich promowania oraz zasad zagospodarowania turystycznego, a także tworzenia i promowania regionalnych produktów turystycznych, tworzenia sieci informacyjnej, konstrukcji materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacji kampanii reklamowych. Może również prowadzić własną działalności gospodarczą.

 • Turystyka na obszarach chronionych
Student zdobędzie wiedzę w zakresie zadań turystyki na obszarach chronionych, zrozumie potrzebę ukierunkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej regionów. Program studiów obejmuje podstawową terminologię związaną z turystyką i formami przyrody. Student pozna czynniki determinujące rozwój turystyki na obszarach chronionych oraz znaczenie rozwoju agroturystyki dla obszarów wiejskich, systemy obszarów chronionych w Polsce i budowanie strategii rozwoju turystyki na obszarach parków narodowych i krajobrazowych.
Obok problematyki ogólnej dotyczącej m.in. historii architektury i sztuki, ekologii i ochrony środowiska, zarządzania, prawa, krajoznawstwa, geografii turystycznej, higieny i żywienia człowieka, przewidziane są przedmioty specjalistyczne takie jak np.: kultura regionów, zagospodarowanie turystyczne terenów chronionych, turystyka aktywna, wybrane formy rekreacji ruchowej (z możliwością zdobycia kwalifikacji instruktora nordic walking), obsługa ruchu turystycznego na terenach chronionych, organizacja imprez rekreacyjnych, a także zagadnienia dotyczące konfliktów lokalnych i sposobów ich rozwiązywania.
Absolwent studiów licencjackich o specjalności Turystyka na obszarach  chronionych będzie posiadał wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną oraz prawną i geograficzną pozwalającą organizować turystykę oraz zaprojektować infrastrukturę turystyczną na terenach chronionych. W trakcie studiów rozwinie swoje umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, rozpoznawania i oceniania walorów turystycznych obszarów chronionych oraz uwzględniania na tych terenach zasad rozwoju zrównoważonego. Posiądzie umiejętność oceny i planowania zagospodarowania turystycznego terenów chronionych uwzględniającego eksponowanie ich walorów przyrodniczych z jednoczesnym zabezpieczeniem przed antropopresją. Pozna również metody rozwiązywania konfliktów społecznych, które mogą powstawać w wyniku wprowadzania rygorów ochronnych. Zdobędzie także umiejętność organizowania obsługi ruchu turystycznego na terenach poddanych ochronie.

 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Z punktu widzenia zarządzania istotne znaczenie ma fakt, że turystyka opiera się przede wszystkim na usługach, produkty materialne należą w tej branży do rzadkości, co w dużym stopniu determinuje sposób zarządzania biznesem turystycznym. Jednak dobry menedżer powinien znać się zarówno na kierowaniu firmą usługową, jak też na prowadzeniu zakładu produkcyjnego. Zjawiska, które w znaczący sposób rzutują na zarządzanie w turystyce i rekreacji to globalizacja, integracja, zrównoważony rozwój, postęp techniczny oraz katastrofy i kryzysy.
Studia nawiązują do aktualnie używanej terminologii z zakresu zarządzania oraz ukształtowania umiejętności i praktycznych form zachowań pracowniczych i menedżerskich w różnych przejawach zrządzania. Student zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania,  pozna relacje wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu, nauczy się zasad kierowania przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami. Potrafi przeprowadzić analizę rynku turystycznego - pozna potrzeby i motywy wyjazdów turystycznych, ekonomicznych problemów działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego, nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także posiądzie umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego. Potrafi opracować biznes plan dla podjęcia działalności  w zakresie turystyki i rekreacji.
Absolwent specjalności Zarządzanie w turystyce i rekreacji będzie przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, opracowania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiądzie umiejętność komunikowania się w języku obcym. Pozna również podstawy zarządzania kryzysowego w turystyce.

 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Wybierając specjalność Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią student zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Zyska wiedzę teoretyczną w zakresie zarządzania oraz praktyczne zastosowania wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w różnych sektorach turystyki, a przede wszystkim w hotelarstwie i gastronomii. Potrafi posługiwać się językiem obcym.
Absolwenci specjalności Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii będą przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym hotelarskim i gastronomicznym,  pełnienia kierowniczych funkcji w turystyce i hotelarstwie, kierowania zespołami ludzkimi oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów. Absolwenci tej specjalności mają szansę zostać poszukiwanymi fachowcami w hotelarstwie i gastronomii.

 • Agroturystyka


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Miejscem pracy absolwentów kierunku turystyka i rekreacja mogą być:
 • biura podróży,
 • hotele i ośrodki wypoczynkowe,
 • krajowe i międzynarodowe sieci hotelarskie i gastronomiczne,
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz centra rekreacji,
 • gospodarstwa agroturystyczne,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • organizacje społeczne,
 • tereny parków narodowych i krajobrazowych.

STUDIA PODYPLOMOWE – 2 semestry
 • Zarządzanie relacjami z klientami w hotelarstwie i gastronomii,
 • Turystyka na obszarach chronionych i leśnych,
 • Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym.

Wszystkim studentom kierunku turystyka i rekreacja w Zakopanem zapewniamy możliwość ukończenia kursów:

 • pilota wycieczek krajowych i zagranicznych – w cenie studiów,
 • rezydenta biura podróży – kurs dodatkowy, płatny.

Studentów obowiązują praktyki zawodowe. Wymagane ćwiczenia terenowe odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. PWSOS dysponuje Ośrodkiem Szkoleniowo-wypoczynkowym w Zakopanem w celu zapewnienia miejsc noclegowych.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia w PWSOŚ Radomiu.