Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

OFERTA EDUKACYJNA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia I-go stopnia (inżynierskie) – 3,5-letnie w specjalnościach:
  •  NOWOŚĆ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

  • Ekologia i ekonomia w transporcie drogowym
  • Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska
W ramach tej specjalności studenci przygotowywani są do pracy w zakładach infrastruktury gospodarki komunalnej, zakładach produkcyjnych, małych firmach, w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w obiektach usługowych w zakresie ochrony środowiska.
Głównym celem nauczania w tej specjalności jest zdobywanie wiedzy podstawowej i kierunkowej w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w ochronie powietrza, wód, w gospodarowaniu odpadami oraz poznanie podstaw prawnych zagadnień zarządzania środowiskowego, a także wykorzystania zdobytych umiejętności do sprawnego i efektywnego kierowania i regulowania działalnością podmiotów gospodarczych w ochronie środowiska.
Absolwenci przygotowani są do oceny wpływu różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska oraz do wyboru odpowiednich nowoczesnych i najbardziej efektywnych technik, technologii i sprzętu w celu zapobiegania i minimalizacji zanieczyszczeń środowiska. Ważnymi cechami absolwenta są przygotowanie do planowania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość, znanie zagadnień i procedur związanych z integracją europejską, z pozyskiwaniem pomocy instytucji unijnych, funduszy strukturalnych w ramach ochrony środowiska.
  • Gospodarka odpadami
Specjalność jest wybierana najczęściej przez osoby planujące zatrudnienie w zakładach i instytucjach samorządowych i państwowych zajmujących się działalnością w ramach infrastruktury gospodarki komunalnej.
Studenci przygotowani są do pracy w zakładach utylizacji odpadów, w tym selektywnej zbiórce i transporcie odpadów komunalnych, segregacji odpadów, recyklingu materiałowym i surowcowym, unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i technologiach odzysku energii (spalanie, piroliza, fermentacja metanowa).
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w projektowaniu, budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, składowisk odpadów, kompostowni, spalarni odpadów. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć własną działalność gospodarczą, projektową oraz zostać ekspertem w zakresie ochrony środowiska.
  • Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód
Specjalność jest wybierana najczęściej przez osoby planujące zatrudnienie w zakładach i instytucjach samorządowych i państwowych zajmujących się działalnością w ramach infrastruktury gospodarki komunalnej.
Absolwenci specjalności potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznania i oceny zasobów wodnych, ujmowania i wykorzystania wody, technologii oczyszczania ścieków, technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych i spożywczych oraz w zakresie identyfikacji zagrożeń dla hydrosfery i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami odpadami z powietrza, działalności rolniczej, ochrony przed powodzią oraz regulacji stosunków wodnych.
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w projektowaniu, budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, składowisk odpadów, kompostowni, spalarni odpadów. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć własną działalność gospodarczą, projektową oraz zostać ekspertem w zakresie ochrony środowiska.
  • Ochrona ekosystemów leśnych
Specjalność jest przygotowana dla osób planujących zatrudnienie lub zatrudnionych w leśnictwach, w administracji leśnej, samorządowej i rządowej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w jednostkach badawczych lasów, przyrodniczych organizacjach pozarządowych, w szkolnictwie zawodowym po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w szkolnictwie wyższym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem drewna.
Kwalifikacje absolwenta studiów I-go stopnia na kierunku ochrona środowiska w specjalności ochrona ekosystemów leśnych jest wzbogacona o wiedzę przyrodniczą w zakresie ochrony środowiska leśnego, a także o zdobyte umiejętności oceny zagrożeń lasu i podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania gospodarstwem leśnym z uwzględnieniem podstaw ekologicznych, zasad rozwoju zrównoważonego oraz wielofunkcyjności lasu.
Absolwent posiada kompetencje w projektowaniu i tworzeniu infrastruktury leśnej, rozpoznawaniu i ochronie siedlisk leśnych. Potrafi prowadzić użytkowanie lasu z uwzględnieniem zasady polityki leśnej państwa, organizować prowadzić przebudowę drzewostanów. Wiedza o tendencjach rozwoju leśnictwa w Unii Europejskiej pozwala absolwentowi danej specjalności na zdobywanie umiejętności aplikacji rozwiązań europejskich w Polsce.