Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

CUDZOZIEMCY – STUDIA W JĘZYKU POLSKIM


Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na studia

 • podanie o przyjęcie na studia – formularz do pobrania tutaj
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej*) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych*) wraz z wykazem ocen z przebiegu studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim (w przypadku braku takiego dokumentu kandydat może potwierdzić swoją znajomość języka polskiego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw od nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce,
 • paszport (zagraniczny),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski (nie dotyczy paszportu)
 • aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm – 3 szt.
*) Uwagi dotyczące świadectw i dyplomów wydanych za granicą:
Świadectwa szkoły średniej i dyplomy studiów wyższych wydane za granicą powinny być poświadczone w formie legalizacji lub apostille oraz powinny zawierać informację dotyczącą uprawnień do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w kraju wydania dokumentu.

Rekrutacja krok po kroku
 1. Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz dla siebie studia.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty.
 3. Wypełnij podanie o przyjęcie na studia.
 4. Prześlij na adres cudzoziemcy@pwsos.pl skany następujących dokumentów:
  - podanie o przyjęcie na studia,
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem,
  - zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem,
  - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wraz z tłumaczeniem,
  - strona ze zdjęciem z paszportu.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, otrzymasz drogą pocztową zaświadczenie o przyjęciu na studia.
 6. Złóż wniosek o wizę.
 7. Prześlij skan uzyskanej wizy na adres cudzoziemcy@pwsos.pl i podaj termin swojego przybycia do Polski.
 8. Po przybyciu do Polski złóż w Dziekanie Uczelni komplet wszystkich wymaganych dokumentów (kopie plus oryginały do wglądu, przy czym w przypadku paszportu – kopia strony ze zdjęciem oraz strony z wizą).
 9. Dokonaj opłaty za studia w kasie lub na konto bankowe Uczelni.

Terminy
 • Składanie dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną:
  - do 31 sierpnia – na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (od miesiąca października)
  - do 31 stycznia – na studia rozpoczynjące się w semestrze letnim (od miesiąca marca)
 • składanie kompletu dokumentów (oryginały plus kopie): nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów.

Opłaty