Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje (w tym i społeczne) z podstaw nauk technicznych, a w zależności od wybranej specjalności posiadają kwalifikacje inżynierskie z zakresu: bezpieczeństwa środowiska społecznego, finansowo-materialnego i przyrodniczego. Na kierunku tym przygotowuje się kadry dla technicznych służb w: straży pożarnej, ochronie osób i mienia, więziennictwie, straży granicznej, policji itp.

WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wiedza z zakresu inżynierii bezpieczeństwa dotyczy bezpieczeństwa pojazdów i maszyn, konstrukcji, urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych w pracach służb publicznych.
Praktyczne umiejętności korzystania z tej wiedzy w późniejszym życiu zawodowym absolwenta inżynierii bezpieczeństwa, pracownika technicznych służb publicznych, obejmują:
 • obsługę i oceną przebiegu procesów eksploatacji pojazdów i maszyn oraz urządzeń związanych pracami służb publicznych;
 • projektowanie i monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów obsługi maszyn i urządzeń;
 • ocenianie rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań społeczno-technicznych;
 • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • badanie okoliczności i przyczyn awarii oraz wypadków przy pracy;
 • formułowanie wniosków w zakresie poprawy warunków eksploatacji środków technicznych;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowanie warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
 • organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych;
 • prowadzenie szkoleń, pełnienie funkcji organizatorskich oraz prowadzenie dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy;
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym nauk technicznych w szczególności w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.
Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa lub na kierunkach pokrewnych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie posiadał umiejętności komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami, radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Będzie także posiadał umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających  wypadki, awarie oraz choroby zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunki inżynieria bezpieczeństwa będzie przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia i ochrona, zdrowia oraz mienia przed zagrożeniami.  Będzie przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo - także w sektorze gospodarczym.